Additive synthese waveform generator – Virtualan aditivni sintesajzer

Ovaj digitalni alat omogućuje stvaranje i slušanje složenih zvučnih signala aditivnom sintezom. Moguće je koristiti jedan virtualni oscilator ili više njih (do najviše jedanaest), označenih oznakama od H1 do H11 (H = harmonik, parcijal). Izlazi pojedinih oscilatora zbrajaju se u proizvoljnim omjerima. Najnižem oscilatoru (H1) korisnik dodjeljuje frekvenciju po želji, a preostali su oscilatori podešeni na višekratnike te (osnovne, bazne, fundamentalne) frekvencije. Svakom oscilatoru moguće je neovisno dodijeliti fazni pomak (sinus/kosinus) ili zazrcaliti (invertirati) izlazni signal.

Prilikom prvog pokretanja mrežne aplikacije u gornjem se dijelu iscrtava fazni dijagram jednostavnog sinusnog signala frekvencije 440 Hz (A1). U donjem dijelu iscrtava se dvanaest klizača. Prvi (s lijeva) mijenja vertikalnu skalu dijagrama, no ne utječe na zvuk. Preostali klizači služe za upravljanje amplitudama (glasnoćom) svakog od jedanaest oscilatora. U startu je aktiviran samo prvi oscilator: generator bazne frekvencije. Još uvijek nema zvuka jer je kontrola ukupne glasnoće („Volume“) postavljena na nulu („off“). Klizači se mogu pomicati samo grafički (prstom, mišem) – nije omogućen precizan unos (vidljivih) realnih vrijednosti između 0 i 1. Kontrola ukupne glasnoće može poprimiti jednu od jedanaest dozvoljenih vrijednosti između 0.0 („off“) i 1.0 (0.0, 0.1, 0.2 … 1.0). Ispod svakog klizača nalaze se tipke [sin] i [+]. Tipka [sin] mijenja funkciju pripadajućeg generatora iz sinusa u kosinus, dok [+] invertira val (pozitivne vrijednosti postaju negativne i obrnuto).

U polje „Frequency“ okvira „Sound“ moguće je precizno unijeti željenu baznu frekvenciju, no praktičnije je koristiti tipke [+] i [-] putem kojih se frekvencija pomiče za jedan (glazbeni) poluton. Tako je moguće „svirati“ kromatsku ljestvicu (primjerice, dvanaest „klikova“ na tipku [+] udvostručuje početnu frekvenciju). Desno od dijagrama nalaze se tipke za brzo postavljanje nekih zanimljivih valnih oblika (odnosno njihovih aproksimacija sinusnim elementima). Tu su četvrtast/kvadratni val, trokutasti val, aproksimacija zvuka violine i slično.

Pregled funkcionalnosti:

  • Određivanje ukupne izlazne glasnoće sintesajzera
  • Određivanje temeljne frekvencije oscilatora H1
  • Određivanje relativne glasnoće svih 11 oscilatora
  • Odabir izlazne funkcije za svaki oscilator
  • Odabir inverzije signala za svaki oscilator
  • Određivanje skale grafičkog prikaza

U nastavi Glazbene kulture ovaj je alat prigodan za upoznavanje načela rada aditivnih glazbala poput harmonike, sintesajzera te zračnih i električnih orgulja. Također, relativno je jednostavno aproksimirati zvuk jednostrano zatvorenih puhaćih glazbala (poput klarineta), u čijem spektru dominiraju neparni harmonici. Additive synthese waveform generator može poslužiti i kao primjer primjene Fourierovog reda odnosno rastava/prikaza složene periodične funkcije sumom jednostavnih oscilatornih funkcija (sinusa i kosinusa).

Alat: https://meettechniek.info/additional/additive-synthesis.html